علیصدر معطر به عطر خوش شهدای گمنام می شود

عشق شهدا مرز نمی‌شناسد، استان و شهر و روستا هم نمی‌شناسد. اینجا همدان است، دیاری شهیدپرور؛ اینجا مملو از جمعیت هزاران نفری برای استقبال از شهدا همیشه آماده است که همواره حماسه آفریدند.داستان از شنیدن شروع شد، آن هم شنیدن خبر ورود شهدای گمنام به استان همدان و میزبانی علیصدری ها از عزیزان گمنامی که […]