هفته بسیج گرامی باد

سلام بر شیران روز و سلام بر پارسایان شب، همانانی که سربازان امام زمان (عج) و پشتیبان اسلام و مستضعفان سراسر جهان هستند و سلام بر بسیجیان سلحشو همان پاک باختگانی که زیباترین شعر تاریخ را سروده و زیباترین حماسه فداکاری را آفریدند.