بازدید گروه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

26 مرداد 1402

 گروه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران از غار علیصدر بازدید کردند. در این بازدید تعدادی از آقایان و بانوان نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران از غار شگفت انگیز علیصدر بازدید کردند.

بازدید گروه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

تاریخ خبر: 26 مرداد 1402