آگهی   مناقصه

شرکت سیاحتی علیصدر در نظر دارد انجام عملیات کاشت و نگهداری فضای سبز و ارائه خدمات تنظیف ، جمع آوری و حمل زباله مجتمع سیاحتی علیصدر را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید  لذا کلیه شرکت ها و اشخاص حقیقی دارای شرایط صلاحیت که تمایل دارند در مناقصه شرکت نمایند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اوراق مناقصه تا یک هفته ( از مورخ  7/11/94 لغایت پایان وقت اداری 14/11/94 ) پس از انتشار آگهی به امور قراردادها و حقوقی شرکت واقع در بلوار خواجه الرشید شماره 40 مراجعه نمایند .

شرایط شرکت در مناقصه

1- واریز مبلغ 000/000/200 ریال به حساب 115349 بانک تجارت مرکزی به نام شرکت سیاحتی علیصدر با ارائه ضمانت نامه بانکی و یا اوراق مشارکت

2- به پیشنهاداتی که فاقد سپرده شرکت در مناقصه باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

3- سپرده نفر اول – دوم – سوم متقاضی شرکت در مناقصه که توسط کمیسیون معاملات مشخص می گردد تا زمان تنظیم قرارداد نزد شرکت سیاحتی علیصدر باقی خواهد ماند .

4-هرگاه نفر اول برنده مناقصه از عقد قرارداد امتناع نماید سپرده وی ضبط و در خصوص نفر دوم نیز به همین نحو عمل خواهد شد.

5-کلیه کسورات قانونی ( بیمه – مالیات و سایر ..... ) بعهده پیمانکار بوده و باید در پیشنهاد لحاظ گردد و قیمت ها بصورت ناخالص ارائه گردد .

6-شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ./ز/5/11

شرکت سیاحتی علیصدر