ر جنوب غربی شهر همدان و در دامنه های الوند تپه مصفای عباس آباد مشرف به شهر هگمتانه واقع شده است.

چشم انداز این تپه بسیار بدیع و چشم نواز است، از یک سو به دره گنجنامه و کوه زیبای الوند نظر دارد و از طرف دیگر به شهر همدان می نگرد.

این تپه به دلیل مشرف بودن به شهر همدان همواره از موقعیت ویژه ای بهره مند بوده است، از جمله در دوران هخامنشی در مسیر جاده شاهی قرار داشته است.

در گذشته های دور بر فراز این تپه ساز و طبل به صورت نوبتی نواخته می شده است.

در جنگ جهانی دوم آلمان ها روی تپه استخری احداث نموده که منبعی برای تامین آب و تولید برق شهر بوده است.

در سال 1372 شمسی توجه ویژه ای به تپه عباس آباد شد و با احداث جاده ای اختصاصی و نیز احداث امکانات متعدد رفاهی این تپه به مجتمعی تفریحی تبدیل گردید.